Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer tilbake innen kort tid.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7155, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 07.06.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Myggmiddel med dietyltoluamid (DEET) til gravide

Dato for henvendelse: 07.06.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7155, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Det er nå tillatt å selge myggprodukter med innhold av mer enn 20 % DEET. For eksempel produkter med 50 %. Farmasøyt spør hvordan det er med gravide og bruk av denne konsentrasjonen av DEET.

SVAR: OPPSUMMERT
Tilgjengelig litteratur tilsier at 20 % DEET kan brukes av gravide. En omfattende studie hos gravide kvinner i 2. og 3. trimester undersøkte bruk av 20 % DEET. Denne studien, sammen med en del studier på drektige dyr, tilsier at DEET ikke er teratogent. Samtidig er vår erfaring med 50 % DEET svært begrenset i Norge. I utgangspunktet vil vi anbefale lavest mulig konsentrasjon av DEET til gravide, og at denne er tilpasset tiden de er eksponert. Et myggmiddel med 20 % DEET beskytter i opptil 3 timer, mens 50 % DEET beskytter i opptil 12 timer. Samtidig er det viktig å huske at tildekking med klær er et svært effektivt og skånsomt tiltak, og myggmidlet bør tilsettes klærne i tillegg til eksponert hud. Om gravide skal oppholde seg i områder med malaria, zikavirus eller flått/borreliose med 10-12 timers eksponering vil 50 % DEET kunne være egnet. Ellers vil det for de fleste praktiske formål være tilstrekkelig med en konsentrasjon på 20 % DEET til gravide.

BAKGRUNN
Det er korrekt at lovgivningen vedrørende DEET ble endret 29. juni 2015. Da ble § 2-8 i produktforskriften opphevet, og DEET var etter dette regulert kun av biocidforskriften (1). I Miljødirektoratets høringsnotat om oppheving av § 2-8 i produktforskriften står det at ifølge biocidforskriften er det nå mulig å søke godkjenning av produkter som inneholder mer enn 20 % DEET. I tillegg er det generelle krav om at produktene med DEET ikke skal benyttes på barn under 2 år (tidligere var denne aldersgrensen 3 år) (2).

RELIS utredet bruk av myggmidler hos gravide i 2014. Vi skrev da at det er begrenset data om bruk av DEET under graviditeten, spesielt under første trimester. De fleste studier med drektige dyr har imidlertid ikke funnet noen økt risiko for misdannelser, selv ved svært høye konsentrasjoner av DEET. Vår konklusjon ble derfor at gravide kan bruke myggmidler med DEET da lite absorberes og det ikke er sannsynlig at det skal kunne gi misdannelser. Samtidig anbefaler vi god tildekking med klær, trygg bruk av myggmidler (bruk på klær og minst mulig direkte på hud) og at konsentrasjonen av virkestoffet tilpasses hvor lenge den gravide er avhengig av at produktet skal virke (3).

Et oppdatert søk leder til flere kilder som omtaler bruk av DEET hos gravide. Folkehelseinstituttet skriver at gravide kan bruke myggmidler som inneholder DEET. Dette er det mest brukte stoffet i myggmidler i Norge og ellers i verden. Konsentrasjoner under 20 % beskytter i 1-3 timer, mens en konsentrasjon på 50 % vil kunne beskytte opp mot i 12 timer (4). UpToDate skiller ikke på gravide og ikke-gravide, men gir felles anbefaling for begge grupper. Videre står det at en konsentrasjon på 10-35 % er tilstrekkelig i de fleste tilfeller, og at DEET trygt kan brukes hos gravide (5).

Både den britiske og den amerikanske teratologitjenesten har artikler om bruk av DEET hos gravide. Begge skriver at det er lite som tyder på at DEET øker sjansene for misdannelser, og siterer studien gjort på gravide i andre og tredje trimester der DEET ikke så ut til å påvirke barnet i magen. Under 10 % av den mengden DEET som blir påført huden absorberes. Om gravide befinner seg i områder med mye malaria, borreliose (flått) eller zikavirus bør de bruke myggmiddel med DEET da fordelen av effekten overveier en eventuell risiko. Samtidig anbefaler teratologitjenestene å tilpasse konsentrasjonen DEET etter hvor mange timer personen skal være eksponert, og at det er fordelaktig å bruke lavest mulig konsentrasjon. Gravide bør helst unngå eksponering for mygg og flått om mulig. De bør tildekkes med klær, og myggmiddelet bør i størst mulig grad påføres klærne. Kun små mengder bør tilsettes eksponert hud, og det anbefales vasket av så snart personen er utenfor mygg- eller flåttfare (6,7).

Referanser
  1. 1. Lovdata. Produktforskriften § 2-8. https://lovdata.no (Søk: 7. juni 2016).
  2. 2. Miljødirektoratet. Høringsnotat, føring av forslag om oppheving av § 2-8. www.miljodirektoratet.no (Søk: 7. juni 2016).
  3. 3. RELIS database 2014; spm.nr. 3862, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  4. 4. Folkehelseinstituttet. Reiseråd zikaberørte områder. http://www.fhi.no/artikler/?id=117799 (Publisert: 11.02.2016, endret: 15.04.2016).
  5. 5. Breisch NL. Prevention of arthropod and insect bites: Repellents and other measures. Version: 14.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. mars 2016).
  6. 6. MotherToBaby. OTIS. Fact Sheet. DEET (N,N-ethyl-m-toluamide) and Pregnancy. www.mothertobaby.org (Sist oppdatert: Februar 2016).
  7. 7. UKTIS. Insect repellents in Pregnancy. Version: 1.2. www.uktis.org (Publisert: April 2014).