Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

ELINOR
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 638, ELINOR

Dato for henvendelse: 27.04.2017

  • ELINOR

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Urtikaria och orala preventivmedel

Dato for henvendelse: 27.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 638, ELINOR

SPØRSMÅL: Frågeställaren har en 19-årig patient, utan andra sjukdomar eller läkemedel, som fått urtikaria efter ett par dagars användning av desogestrel och frågeställaren undrar nu hur vanligt det är med överkänslighet/allergi mot desogestrel?

Vad är utsikterna att lyckas med något annat minipiller eller kombinerat p-piller?

SVAR: P-piller (progesteron, östrogen eller en kombination av dessa) kan orsaka hudbiverkningar (incidens cirka 5 %), bl.a. urtikaria (1-3). För desogestrel (Cerazette, Gestrina etc.) och desogestrel/etinylestradiol (Mercilon) beskrivs urtikaria som en sällsynt (<1/1 000) respektive mindre vanlig (=1/1 000, <1/100) biverkan i SPCn (4)

I WHO:s biverkningsdatabas, VigiLyze, finns rapporter om urtikaria för samtliga substanser i ATC-gruppen hormonella antikonceptionella medel för systemisk användning (ATC-kod G03A) (5). Det bör betonas att den rapporterade reaktionen i VigiLyze kan vara orsakad av andra läkemedel som patienten använder, patientens bakomliggande sjukdom eller kan ha uppkommit oberoende av läkemedlet. Utdrag och värdering av siffror från biverkningsdatabasen har gjorts av oss och inte av WHO.

Vid sökning i tillgänglig litteratur och databaser framkommer inte information angående eventuell korsreaktion mellan desogestrel och andra hormonella preventivmedel, men molekylerna för de olika substanserna är förhållandevis lika och man kan därför inte utesluta att det skulle kunna finnas en risk för korsreaktion mellan dessa och desogestrel. Man kan inte heller utesluta att framtida reaktioner med desogestrel eller andra hormonella preventivmedel hos patienten skulle kunna bli allvarligare än den första hudreaktionen.

I en liknande norsk läkemedelsutredning från 2016, beskrivs ett fall där en patient reagerat med urtikaria och erythema nodosum (knölros) med både p-piller med enbart progesteron och kombinerade p-piller med progesteron och östrogen (1).

I SPCn för hormonspiralerna Jaydess (levonorgestrel 13,5 mg) och Mirena (levonorgestrel 52 mg) finns urtikaria inte med som en känd biverkan, men det finns rapporter om urtikaria relaterat till hormonspiraler innehållande levonorgestrel i WHO:s biverkningsdatabas (1,4,5).

Sammanfattning
Urtikaria finns beskrivet som en sällsynt biverkan (<1/1 000) av desogestrel och urtikaria finns rapporterat för samtliga progesteroner som ingår i p-piller. Det återfanns inte information angående eventuell korsreaktion mellan desogestrel och substanser i andra p-piller, men molekylerna för de olika substanserna är förhållandevis lika och man kan därför inte utesluta att det skulle kunna finnas en risk för korsreaktion mellan dessa och desogestrel.

Konsulterade källor
Svenska biverkningsregistret. Läkemedelsverkets databas BiSi
Vigibase. WHO:s internationella biverkningsdatabas
Pubmed
Aronson JK (ed). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. 2016.
Relis
Fass

Referanser
  1. 1. RELIS database [2016]; spm.nr. [6029], RELIS [Midt-Norge]. (www.relis.no/database)
  2. 2. Kasperska-Zajac A, Brzoza Z, Rogala B. Sex hormones and urticaria. J Dermatol Sci. 2008 Nov;52(2):79-86.
  3. 3. Aronson JK, editor. Meylers side effects of drugs 2016; 16th ed.; vol.[3]: [800].
  4. 4. FASS Läkemedel. [Cerazete / Gestrina / Mercilon / Jaydess / Mirena] http://www.fass.se/ (2017-04-21).
  5. 5. WHO:s internationella biverkningsdatabas VigiLyze. Uppsala: the UMC [hämtat 2017-04-21 samt 2017-04-26]. Uppsala Monitoring Center, personlig kommunikation.