Metotreksat brukes i lav dose i behandling av psoriasis og revmatoid artritt og slik behandling skal doseres én gang pr. uke. Dessverre har det skjedd mange ganger at pasientene har fått denne behandlingen daglig, noe som har medført alvorlige bivirkninger, også med dødelig utfall. 

Flere ganger har feilen skjedd ved at det oppstår misforståelser om doseringen når pasientene har blitt innlagt i helseinstitusjon eller skiftet omsorgsnivå, noe RELIS omtalte i en nettartikkel tidligere i år.

Det er gjort flere tiltak for å forhindre at denne feilen skjer, blant annet ved merking av hver enkelt pakning, men nå har det skjedd igjen.

På bakgrunn av medieoppslag har Sykepleien nylig publisert en artikkel med fokus på hva sykepleiere og annet helsepersonell må kunne om metotreksatdosering for å unngå feildosering. I artikkelen refereres det blant annet til flere tidligere RELIS-artikler om temaet, og både tidligere og nåværende RELIS-ansatte er intervjuet.

Helsepersonell vite at pasienter som skal ha lavdosebehandling med metotreksat, skal ha det én gang i uken!

Artikkelen kan leses i sin helhet hos Sykepleien.