Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 13. desember 2016 <br/> GOD JUL & GODT NYTT ÅR

Klikk her for å se nettutgaven

Legemiddelsikkerhet ved bytte av digitalispreparat i Norge

I en studie som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening rapporteres om feil og problemer som oppsto i forbindelse med avregistreringen av hjertemedisinen digitoksin i 2011 og bytte til digoksin. Analyse av data fra Giftinformasjonen, RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) og Os...

Bivirkninger ved langtidsbruk av protonpumpehemmere

Kan langtidsbruk av protonpumpehemmere (PPI) gi uheldige bivirkninger som kreft, hypomagnesemi eller osteoporose?

Studie skal undersøke triptaner og overgang til morsmelk

Dokumentasjon på sikkerhet og overgang til morsmelk er mangelfull for de fleste triptaner, men nå gjennomføres det en norsk studie som skal undersøke nettopp dette.

Prevensjon til kvinner med migrene med aura

Ein har vore restriktiv med å tilrå bruk av østrogenhaldig prevensjon til kvinner med migrene med aura, grunna bekymring for auka slagrisiko. RELIS gjennomgår her litteraturen og noverande tilrådingar.

Oppstart av prevensjon etter bruk av angrepille

RELIS har i høst mottatt flere spørsmål om hvilke råd som bør gis angående prevensjon til kvinner som har brukt nødprevensjon, etter at det i sommer kom nye anbefalinger om å vente 5 dager med oppstart av hormonell prevensjon etter bruk angrepillen ulipristal (EllaOne).

Legemidler for røykeavvenning

Helsegevinsten ved røykeslutt er stor og godt dokumentert. Til tross for dette er det mange røykere som har store vansker med å slutte. For disse kan bruk av legemidler gi økt sjanse for å lykkes med røykeslutt.

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner

RELIS får ofte spørsmål om osteoporoseprofylakse. Nylig har vi besvart et spørsmål om osteoporoseprofylakse til en postmenopausal kvinne med osteoporose i familien.

Dabigatran og interaksjon med statiner?

Eldre pasienter som bruker dabigatran sammen med enkelte statiner kan ha en økt risiko for blødning ifølge kanadiske forskere.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.