Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 23. februar 2016

Klikk her for å se nettutgaven

Farmakologisk behandling av hjertesvikt

Legemidler står sentralt i behandlingen av hjertesvikt. Artikkelen gir en oversikt over legemidler mot kronisk, systolisk venstresidig hjertesvikt, sett fra et farmasøytisk ståsted.

KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. Riktigere bruk av antibiotika

KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter – er tidligere omtalt i Utposten (1). Metoden går kort fortalt ut på at fastlegen mottar en kunnskapsbasert, faglig oppdatering på sitt kontor i arbeidstiden.

Fedmekirurgi og legemidler generelt samt NSAIDs spesielt

Det fins lite data på legemiddelbehandling etter fedmekirurgi. Artikkelen gjennomgår tilgjengelig dokumentasjon av farmakokinetiske endringer og anbefalinger for legemiddelbehandling av fedmeopererte.

Brintellix – Urent trav i Utposten

RELIS har sammen med kolleger fra Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital skrevet et leserbrev til Utposten på bakgrunn av et særtrykk av en artikkel som var vedlagt en tidligere utgave av Utposten.

Challenges in psychopharmacology: a drug information centre perspective

Psykofarmakologi er utfordrende i klinikken, og spørsmål om psykotrope legemidler dominerer hos RELIS. Denne kommentaren beskriver erfaringer fra 20 år med beslutningsstøtte i problemstillinger som involverer psykofarmaka. Eksempler illustrerer tema som oppfattes som spesielt utfordrende, og komment...

Kosttilskudd, naturmidler og lignende: dokumentert og dokumentert, fru Blom…

Sykehusleger varsler om pasienter som har autoseponert hjertemedisiner til fordel for kosttilskudd. I artikkelen ses det nærmere på hvordan to kosttilskudd som var konkret nevnt i denne sammenhengen markedsføres. Kan produsentgenerert informasjon misoppfattes og bidra til feilbruk av legemidler?

Boswellia serrata – interaksjoner og bruk ved graviditet

Flere leger har kontaktet RELIS med spørsmål om VitaePro og lignende produkter kan brukes sammen med warfarin og om de kan brukes av gravide. Siden dette kan være aktuelt for mange pasienter har vi gjennomgått hva som foreligger av dokumentasjon om innholdstoffene når det gjelder interaksjoner. Prod...

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.